НАСТАВА НА ДАЉИНУ (од 30.11.2020)

Сви наставници су, за све предмете, на почетку школске године формирали гугл учионице. У складу са одлукама Министарства просвете и модела по коме је Школа радила, све наставне јединице обрађене до 30.11.2020. су ученицима доступне у гугл учионицама, те ћемо наставити да примењујемо тај облик рада (штампани материјали,видео прилози, презентације, самостални радови ученика).
За ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације
обезбеђиваће се наставни материјали у папирној форми и писана повратна
информација наставника. За реализацију наставе на даљину по овом моделу одговорни су предметни наставници и одељењске старешине.

Реализација практичне наставе се реализује ван Школе, у сарадњи са послодавцима, уз поштовање мера о епидемиолошкој безбедности, ако је то могуће. За ученике који немају могућности да практичну наставу реализују код социјалних партнера, предметни наставници орагнизују практични рад са ученицима, кроз вајбер групе, при чему ученици израђују и документују радне задатке и томе извештавају наставнике.
У случају да није могуће реализовати планиране часове практичне наставе, исти ће бити реализовани током другог полугодишта.

Сви материјали ће, у електронском облику, бити доступни свим ученицима.
Повремено, када се за то укаже потреба, поред гугл учионице, наставници ће са ученицима реализовати и активности коришћењем видео конференцијских алата Googl meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, Whatsapp, Zoom у реализацији синхроне наставе (консултације, састанци, предавања).

Часови се реализују према редовном, претходно утврђеном распореду, у две смене (први и трећи разред су прва а други и четврти разред друга смена), у трајању од 45 минута. Евиденција образовно-васпитног рада остварује се према распореду часова, уношењем у Ес дневник реализоване наставне јединице и начине реализације (облик и канал комуникације).

Све активности ученика, у току реализације наставе на даљину, вреднују се
формативно и бележе у дневник. Сумативно вредновање обавља се на основу формативног вредновања, а када наставник процени да је то оправдано (контролни и писмени задаци, тестови, усмено
испитивање, практични рад) реализују се преко одабране ИТ платформе.
Праћење и вредновање напретка и постигнућа ученика обављаће се континуирано, а сви подаци биће видљиви ученицима и родитељима кроз електронски дневник.
Оваквим начином рада обухваћени су, без изузетка, сви наставни предмети.

Одељењске старешине, све време, пружају подршку преко вајбер платформе и ученицима и њиховим родитељима.
Допунска и додатна настава се, све време, реализују преко гугл учионице.
Васпитачи прате постигнућа и напредак ученика и пружају подршку ученицима којима је она потребна.
Индивидуални образовни планови прилагођавају се усвојеном моделу наставе.

Директор и педагог су придружени у свим гугл учионицама и планиран је педагошко-инструктивни рад и за овај облик наставе.
Реализацију наставе и наставних садржаја, кроз електронски дневник, прате одељењске старешине, координатори дневника, директор и педагог.
На недељном нивоу предметни наставници шаљу извештаје о реализацији одељењским старешинама. Одељењске старешине обједињују извештај за одељење и прослеђују га школском педагогу. Педагог сачињава извештај на нивоу школе и даје рефлексију на организацију и реализацију наставе на недељном нивоу.
Састанци Педагошког колегијума, Педагошког већа, одељењских и стручних већа, у циљу праћења реализације и планирања даљих активности, реализују се на дневном нивоу, кроз вајбер групе и електронску пошту.


 

КОМБИНОВАНА НАСТАВА

Настава се организује по истом моделу за разреде (први и други разред су у исто време на непосредној настави: први разред у првој а други разред у другој смени а за то време ученици трећег и четвртог разреда похађају наставу на даљину).
Смена непосредна настава/настава на даљину се обавља на две недеље 

У једној смени, на непосредној настави, су ученици само једног разреда.

Одељења се на групе деле за реализацију вежби и практичне наставе, док на теоријској настави нема поделе.
Распоред коришћења учионица направљен је тако да ученици једног одељења у току смене не улазе у учионице у којима је боравило друго одељење, а обезбеђен је простор од најмање 4m 2 по ученику. 


У дому школе, у једном тренутку, борави максимално 90 ученика. Поред  2 редовне, на сваке две недеље врши се и комплетна дезинфекција домског простора (због смене ученика у собама). 


У школској згради, у току непосредне наставе, у једном тренутку борави највише 70 ученика. 


Настава физичког васпитања се, до даљњег, обавља на спортским теренима школе.