Настава почиње 01.09.2022, у 7:20, интонирањем химне Републике Србије на часу одељењског старешине. У првој смени наставу имају ученици првог и другог разреда, а у другој смени ученици трећег и четвртог разреда. Друга смена почиње у 13:20, интонирањем химне Републике Србије, на часу одељењског старешине.


У складу са одлукама Министарства просвете, Школа ради по I моделу (часови трају 45 минута, сви ученици су на настави).

Ученици и родитељи/старатељи ће сваког петка, преко доступних канала комуникације, бити обавештени о моделу реализације наставе за наредну недељу.


МОДЕЛИ Н
АСТАВЕ

I  модел наставе (непосредна настава) организована је тако да у прву смену у септембру крећу први и други разред, а у другу трећи и четврти разред. Часови трају 45 минута и реализују се тако да ученици не мењају учионице (сем изузетно), а настава физичког васпитања се реализује на спортским теренима све док временски услови то дозвољавају. Промена смена врши се месечно.

II модел наставе (комбинована настава) биће организована тако да су у истом режиму рада ученици првог и другог, односно трећег и четвртог разреда. Смене непосредна настава/настава на даљину вршиће се на сваке 2 недеље. У периодима непосредне наставе у једној смени су само ученици једног разреда. Часови трају 45 минута, и реализују се према распореду и непосредно и на даљину.

III модел наставе (настава на даљину) организује се тако да су сви ученици на настави на даљину. За управљање процесом учења користи се google classroom, са верификованим налозима за све учеснике. Часови трају 45 минута, реализују се према распореду.


Реализација практичне наставе се реализује ван Школе, у сарадњи са послодавцима, уз поштовање мера о епидемиолошкој безбедности, ако је то могуће. За све ученике који нису распоређени код социјалних партнера, практична настава се реализује у Школи, уз максимално поштовање препоручених мера.

Сви материјали ће, у електронском облику, бити доступни свим ученицима. Повремено, када се за то укаже потреба, поред гугл учионице, наставници ће са ученицима реализовати и активности коришћењем видео конференцијских алата Googl meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, Whatsapp, Zoom у реализацији синхроне наставе (консултације, састанци, предавања).


За ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације обезбеђиваће се наставни материјали у папирној форми и писана повратна информација наставника. 


Све активности ученика, без обзира на модел по коме се настава реализује,  вреднују се формативно и бележе у дневник. Сумативно вредновање обавља се на основу формативног вредновања, а када наставник процени да је то оправдано (контролни и писмени задаци, тестови, усмено испитивање, практични рад) реализују се и преко одабране ИТ платформе. Праћење и вредновање напретка и постигнућа ученика обављаће се континуирано, а сви подаци биће видљиви ученицима и родитељима кроз електронски дневник. Оваквим начином рада обухваћени су, без изузетка, сви наставни предмети.

Одељењске старешине, све време, пружају подршку преко вајбер платформе и ученицима и њиховим родитељима.


Допунска и додатна настава се реализују преко гугл учионице, ако из оправданих разлога није могуће да буду реализоване непосредно.

Васпитачи прате постигнућа и напредак ученика и пружају подршку ученицима којима је она потребна.

Индивидуални образовни планови прилагођавају се усвојеном моделу наставе.


Директор и педагог су придружени у свим гугл учионицама и планиран је педагошко-инструктивни рад и за овај облик наставе.


Реализацију наставе и наставних садржаја, кроз електронски дневник, прате одељењске старешине, координатори дневника, директор и педагог.

У току реализације наставе по II и III моделу, на недељном нивоу предметни наставници шаљу извештаје о реализацији одељењским старешинама. Одељењске старешине обједињују извештај за одељење и прослеђују га школском педагогу. Педагог сачињава извештај на нивоу Школе и даје рефлексију на организацију и реализацију наставе на недељном нивоу.

Састанци Педагошког колегијума, Педагошког већа, одељењских и стручних већа, у циљу праћења реализације и планирања даљих активности, реализују се на дневном нивоу, кроз вајбер групе и електронску пошту.СВИМ УЧЕНИЦИМА ЖЕЛИМО ЗДРАВУ И УСПЕШНУ ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ!