Правилник о поступању у случају дискриминације
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Правилник о дисциплинској одговорности у дому
Правилник о кућном реду дома
Правилник о друштвено-корисном раду
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о безбедности ученика
Правила понашања деце, ученика, запослених и других лица
Правилник о ванредним испитима
Правилник о бодовању интерног усавршавања
Правилник о испитима
Правилник о ванредним ученицима
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о поклонима
Правилник о спречавању сукоба интереса
Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи
Правилник о заштити података о личности 
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о коришћењу службених аутомобила
Правилник о набавкама
Правилник о накнади путних трошкова
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о ученичком вредновању
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

Систематизована радна места 2022/23