Регистар јединица разврставања:

8532 - средње стручно образовање.

5590 - домови ученика и студената

Школа је верификована за Подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране од стране Министарства просвете Републике Србије 16.5.1995. и 09.08.2013. године решењем број 022-05-449/94-03.

Oсновна делатност Школе је образовање ученика за стицање средњег образовања за даље школовање у трајању од три, односно четири године.

Верификовани су следећи образовни профили: