ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

По завршетку школовања ученик ће бити оспособљен да:
Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње
Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи
Производи прехрамбене производе
Пакује и складишти прехрамбене производе
Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији
Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи
Чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи

prev next