Дом ученика је васпитно-образовна установа у којој се обезбеђују смештај, исхрана, услови за учење, завршавање школских обавеза и васпитни рад, културни, забавни и спортски живот ученика који похађају школу ван места њиховог сталног боравка.
Дом је педагошки обликована средина и заједница која се ослања на акциони потенцијал ученика и која за своју основну делатност има васпитање које се дешава у интеракцији између ученика, васпитача и ученика, стручних сарадника и свих који чине социјални амбијент Дома.Организацију васпитног рада одређују општа и интерна усмереност за унапређивање васпитног процеса и његове ефикасности за свестрани развитак личности, прихватање савремене технологије рада и услова у којима ће ученик бити истински субјекат, непосредни учесник одлучивања о питањима живота и рада, сарадник и активни учесник у процесу васпитања.

Циљеви васпитног рада у Дому

Учење и развијање личних компетенција ученика

Основни циљ васпитног рада у области учења је постизање оптималне школске успешности. Из њега произилазе специфични циљеви:
- развијање радних навика
- развијање опште компетентности ученика
- формирање образца кооперативног понашања

Развијање личности и социјалног сазнања

Ова област васпитног рада има за циљ развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за дијалог, која поштује себе и друге. Реализује се кроз више нивоа:
- олакшавање адаптације на Дом
- подстицање социјалне интеракције
- подстицање развоја свести о себи
- подстицање и проналажење оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема и криза
- подстицање социјалних сазнања и социјалних односа
- развијање комуникативних способности и конструктивног решавања сукоба
- формирање аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности

Проблематика слободног времена

Основни циљ васпитног рада је садржајно коришћење слободног времена кроз организоване активност (тематски рад са васпитном групом, спосртска такмичења, културно забавне манифестације).

Унутрашња организација рада дома усклађена је према трајању школске године, раду Школе и потребама ученика смештених у дом. Рад васпитача организован је у 4 смене: од 06:30 до 12:30; од 10:30 до 16:30; од 14:00 до 20:00 и од 16:30 до 22:30. Управник дома ради у првој смени а по потреби и дуже.

После завршетка наставе (у периoду од 19:30 до 22:00), организован је рад секција према плану и програму слободних активности и задужењима васпитача.

prev next