Закони:

- Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 52/11, 55/13),

- Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр. 55/13),

- Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)

Закон о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС" бр.18/10и 55/13)

Подзаконски акти:

- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране (Просветни гласник број 6/2012),

- Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране (Просветни гласник број 5/2011)

- Правилник о календару образовно васпитног рада средњих школа за школску 2014/15. (Просветни гласник број 3 од 24.04.2014., 12 од 29.08.2014.),

- Правилник о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС" бр. 45/2004 и 23/2005),

- Правилник о педагошкој норми свих облика образовно васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи ("Службени гласник РС" бр.1/92, 23/97 и 2/2000)

- Правилник о програму огледа за развијањесредњих стручних школа као регионалних центара компетенција (Просветни гласник број 6/2011),

- Правилник о функционалном образовању одраслих (Просветни гласник број 6/2011),

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС" бр. 13/2012)

- Уредба о организовању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи (Просветни гласник бр. 46/2001), 

- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС" бр.67/11),

- Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијању школа вежбаоница ("Службени гласник РС" бр.ј 11 од 20.08.2014.)

Правилник о смештају и исхрани ученика и студената ("Службени гласник РС" бр. 36/10 и 55/12);

- Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре ("Службени гласник РС" бр. 90/11);

- Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената ("Службени гласник РС" бр. 67/11);

- Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда ("Службени гласник РС" бр. 1/12);